ทีโอที ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ที่ ร.ร.บ้านดงวิทยาคาร จ.นครพนม

พุธ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๖:๑๖
ทีโอที ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ที่ ร.ร.บ้านดงวิทยาคาร จ.นครพนม

เร็วๆ นี้ (11กุมภาพันธ์ 2561) นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสรับผิดชอบจังหวัดนครพนม ส่งมอบระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้ง พร้อมปรับปรุงโครงสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ที่ ร.ร.บ้านดงวิทยาคาร จ.นครพนม โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการ บมจ.ทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นาวาอากาศเอกสมศักดิ์

ขาวสุวรรณ์ กรรมการ บมจ. ทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมส่งมอบฯ และ นายอุทิศ นนเลาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร เป็นผู้รับมอบ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ดำเนินการโดยสำนักนายกรัฐมนตรี โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่เหมาะสม ส่งเสริมหลักโภชนาการที่ดี เสริมสร้างคุณภาพอนามัยให้แก่นักเรียน ยกระดับทางวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี ต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีโอที มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2565 ที่ได้กำหนดไว้ 3 ด้านหลัก 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านบริหารโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการจัดกิจกรรมด้าน CSR สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่ง ทีโอที เน้นการใช้ความสามารถหลักด้านเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารของ ทีโอที มาสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งองค์กร โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ที่เท่าเทียมของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวทาง ทีโอที ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เป็นจังหวัดในความรับผิดชอบของ ทีโอที โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร เป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6มีนักเรียน 158 คน คุณครูประจำโรงเรียน 14คน โดยส่วนใหญ่มีเชื้อชาติเป็นชาวเผ่าลาวโซ่ ตามวัตถุประสงค์โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) เพื่อให้นักเรียนมีหลักโภชนาการที่ดี 3)เพื่อเสริมสร้างคุณภาพอนามัยให้แก่นักเรียน 4) เพื่อยกระดับทางวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5) เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดสภาวะแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน สำหรับพิธีส่งมอบโครงการฯ ให้กับโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จ.นครพนม ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีโอที และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงพลังงาน มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงงานไทยแลนด์ นิตติ้ง จำกัด บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จำกัด

บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด โดย ทีโอที ได้ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ณ ร.ร.บ้านดงวิทยาคาร จ.นครพนม โดยได้ดำเนินปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ในวงเงินงบประมาณ 335,000 บาท ดังนี้ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนขนาด 240 ตารางเมตร ปรับปรุงห้องสมุด (ขนาด 480 ตารางเมตร) งานปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 8 ห้อง งานปรับปรุงห้องสมุด ขนาด 480 ตารางเมตร งานจัดทำสวนเกษตรปลูกผักสวนครัว/จัดหาพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชเพื่อเป็นแหล่งโภชนาการที่ดีให้แก่นักเรียน สนับสนุนระบบเทคโนโลยีจัดหาระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ Access Point เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต/ระบบ Lan และอุปกรณ์ Access Point จำนวน 3ชุด พร้อมจัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ 10ชุด งานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 3 หลัง นอกจากนี้ พันธมิตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ ได้ให้การสนับสนุน ดังนี้ กระทรวงพลังงาน ให้การสนับสนุนถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ความจุ 1,500 ลิตร มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนหลอดไฟ บริษัท โรงงานไทยแลนด์ นิตติ้ง จำกัด ให้การสนับสนุนเสื้อกล้ามสำหรับเด็ก บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ให้การสนับสนุนเสื้อกีฬา บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนชั้นวางหนังสือ องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนนมพาสเจอร์ไรส์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนขนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด