ภาพข่าว: บรรยาย “Digital Technology ของตลาดหลักทรัพย์ฯ” แก่ผู้อบรมหลักสูตร Digital CEO

ศุกร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๗:๐๗
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมตลาดทุนไทย และ Digital Technology ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 นำโดย ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการหลักสูตร โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอบรม อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รศ.ดร.ชนินทร์ ทินโชติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด