ภาพข่าว: การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561

พุธ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๖:๑๙
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาการปรับเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปฏิบัติได้จริงโดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด