บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลพร้อมลดทุน กองทุน ABPIF ลูกค้ารอรับเงินพร้อมกัน 30 มี.ค.นี้

พฤหัส ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๐:๐๖
นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ครั้งที่ 9 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2561 (XD Date) ในอัตรา 0.6160 บาทต่อหน่วย พร้อมกันนี้กองทุนได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมครั้งที่ 9 และจะจ่ายคืนผลตอบแทนส่วนลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.3650 บาทต่อหน่วย ทำให้ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งในส่วนเงินปันผลและเงินลดทุน รวมเป็นอัตรา 0.9810 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 588.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่นักลงทุนได้รับโดยเฉลี่ยที่ 17.53% ของมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) และหลังจากการลดทุนครั้งนี้ มูลค่าทุนจดทะเบียนของกองทุนจะอยู่ที่ 6.6071 บาทต่อหน่วย โดยกองทุน ABPIF มีกำหนดจ่ายเงินปันผลพร้อมคืนเงินลดทุนในวันที่ 30 มีนาคม 2561
บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลพร้อมลดทุน กองทุน ABPIF ลูกค้ารอรับเงินพร้อมกัน 30 มี.ค.นี้

"กองทุน ABPIF เป็นการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ที่มีรายได้หลักมาจากการทำสัญญาระยะยาวในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทั้งนี้ ในรอบผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ในรอบบัญชีที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) กองทุน ABPIF มีกำไรสุทธิก่อนการปรับปรุงด้วยมูลค่าทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่า 209.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.3486 บาทต่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 9 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.5210 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ประมาณ 9.02% ต่อปี

สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 กองทุน ABPIF ยังคงคาดการณ์ว่าสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจได้อย่างต่อเนื่อง จากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งของภายในประเทศและของโลกที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 3.6 – 4.6 ตามการประมาณการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ปัจจัยภายนอกที่อาจกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2561 ได้แก่ ต้นทุนก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด และมีความผันผวนค่อนข้างสูง จึงเป็นตัวแปรที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด"

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน ABPIF สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือที่www.kasikornasset.com

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน ABPIF ได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุน รอบผลการดำเนินงาน อัตราเงินปันผล อัตราเงินลดทุน

(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)

ABPIF 1กรกฎาคม2560-31ธันวาคม 2560 0.6160 0.3650

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด