อสป. ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ

พฤหัส ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๒๘
องค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสัตว์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ ณ โชคภรณ์ประเสริฐฟาร์ม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า องค์การสะพานปลาร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปราจีนบุรี ประมงจังหวัดปราจีนบุรี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิต ปลาน้ำจืดตกต่ำ ณ โชคภรณ์ประเสริฐฟาร์ม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ สัตว์น้ำ ตัวแทนสหกรณ์ ผู้เลี้ยงปลา รวมทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำในปัจจุบัน

ผศ. มานพ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ในส่วนขององค์การสะพานปลาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในเรื่องของตลาดกลางซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "วิกฤตตลาดปลาน้ำจืดไทย...ทำไม...อย่างไร...ใครจะแก้" เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังขาดข้อมูลความรู้และการจัดการด้านการตลาด ส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง ภาครัฐจึงจำเป็น ที่จะต้องช่วยเหลือและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริหารการตลาด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้องค์การสะพานปลาได้มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อีกทั้งทางรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และร่วมกันจัดการด้านการตลาด โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ "ประชารัฐ" โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนและร่วมกันบริหารจัดการ ด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด