ภาพข่าว: DIF เปิดจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมต้นเดือน พ.ค. นี้

จันทร์ ๒๓ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๓:๐๙
ภาพข่าว: DIF เปิดจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมต้นเดือน พ.ค. นี้
นายสมิทธ์ พนมยงค์ (ที่2จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่3จากขวา) สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน Sole Global Coordinator และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ นายประเสริฐ ดีจงกิจ (ซ้ายสุด) SVP ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) และ นายเอกภพ เมฆกัลจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Markets Sales and Product Solutions สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ร่วมให้ข้อมูลกองทุน DIF ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ในโอกาสที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่รวมไม่เกิน 3,831 ล้านหน่วย มีช่วงราคาเสนอขายที่ 13.60 - 13.90 บาทต่อหน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในวันที่ 2 - 8 พ.ค. นี้ และประชาชนทั่วไปจองซื้อในวันที่ 2 - 11 พ.ค. นี้ (เฉพาะวันทำการ) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) (ยกเว้นสาขาไมโคร) และธนาคารกรุงไทย (KTB) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้จองซื้อทั่วไปชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ 13.90 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายอย่างช้าในวันที่ 14 พ.ค. นี้ โดยกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 13.90 บาทต่อหน่วย หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน จะคืนเงินค่าจองซื้อคืนภายใน 7 วันทำการ (โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) หรือภายใน 10 วันทำการ(ชำระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค) นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด