ถอดบทเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

จันทร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๑๘ ๑๒:๐๖
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่องการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร และอาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นวิทยากรระดมความคิด เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง กล่าวถึงที่มาของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ เนื่องจากประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ทำให้มีความคิดที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ในปัจจุบันได้มีการเปิดสอนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยมีการเรียน 4 หมวดวิชาคือ 1) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 3) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมาพบปะกันแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน เป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ 4 แล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่าการถอดบทเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ ทำให้เห็นว่าการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) เป็นเรื่องสำคัญโดยที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุให้กับพื้นที่อื่นๆได้พัฒนาให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ ในอนาคตที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) สิ่งสำคัญจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการรวมตัวกันและมีกิจกรรมที่มีประโยชน์กับผู้สูงอายุ

นายวรวุฒิ พึ่งพัก หัวหน้ากลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่าการที่ได้สัมผัสกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ในบทบาทของการเป็นวิทยากรในเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุนั้นทำให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการที่สังคมจะต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุในสังคมก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องหันมาดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์เป็นต้นแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จโดยที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การสนับสนุน

ซึ่งในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ มีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เริ่มต้นด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกิจกรรมสันทนาการที่นายอนุพงศ์ ไกรลักษณ์ นายณฐชนต์ สีเหลา นายพร้อมบุญ โรหิตรัตนะ นางสาวภคพร โอทอง และนางสาวจุฑาทิพย์ ทองคำ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ ก่อนเข้าสู่วิชาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด