ภาพข่าว: กิจกรรม SVL Academy Live #5 “การเปลี่ยนแปลงของอนาคต Logistics Properties”

ศุกร์ ๐๔ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗
รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของอนาคต Logistics Properties" ในกิจกรรม SVL Academy Live ครั้งที่ 5 จัดโดย SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร โดยมีนายสุขเดช มุขยางกูร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลูกค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ณ Prince Theatre Heritage Stay เขตบางรัก กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรม SVL Academy Live มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากหลากหลายวงการมาบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรของ SVL Group ในหัวข้อต่างๆที่ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรทั้ง 9 ข้อ คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูความตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมคุณธรรม สำนึกความปลอดภัย ร่วมใจทำงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม ต้นทุนต่ำเหนือใคร และมีจิตใจบริการ อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งในภาคธุรกิจ ราชการ และภาคประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด