ม.ศรีปทุม จับมือ สกอ. - เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

พุธ ๐๙ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๐๖
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินงานโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ชึ่งการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีในชั้นเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในรูปแบบ สหกิจศึกษา(Cooperative Education) จึงเป็นอีกแนวทางที่สถาบันการศึกษานำมาจัดการศึกษาสำหรับการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตข้างต้น อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษานั้นจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อจะได้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและดำเนินงานจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ,สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" มาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 3 รุ่น แล้ว ซึ่งรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มีมาตรฐานคุณภาพตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนิเทศงานสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนอีกด้วย ทั้งนี้ผลการจัดโครงการฯ ทุกครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราพร กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด