คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

พฤหัส ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๓๓
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในหัวข้อ 'หลักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระราชบิดา สู่พระราโชบายด้านการศึกษาแห่งองค์วชิราลงกรณ์' เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี

พร้อมร่วมรับฟังการเสวนาจากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศ ในหัวข้อ 'การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption'

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ

นายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

คุณเชอร์รี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงและนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้จัดทำ Chula MOOC ด้านสิ่งแวดล้อมดร.นงรัตน์ อิสโร ตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และนางเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เซอร์วิส จำกัด ในเครือเอสเอ็นกรุ๊ป

ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 117 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

08.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

09.00 น. พิธีนำเข้าสู่การจัดงาน

- กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- กล่าวเปิดงานโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

10.00 น. ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 'หลักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระราชบิดา

สู่พระราโชบายด้านการศึกษาแห่งองค์วชิราลงกรณ์' โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

11.00 น. เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

ดำเนินรายการ: โดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 - 12.00 น. เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม ในโลกยุค Disruption"

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.30 น. เสวนา และ Workshop ในหัวข้อ "Natural toward Petroleum Products" โดยทีมงาน "Chula Zero Waste"

หน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีการจัดการน้ำมันรั่วและการปนเปื้อนของน้ำมัน

15.30 – 16.00 น. เปิดโอกาสให้สอบถามและสิ้นสุดการจัดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด