ราชภัฏโคราช จับมือ อบต. โนนทองหลาง สร้างความสุข เพิ่มพูนรอยยิ้ม ให้แก่ สว.วัยเก๋า

พฤหัส ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๐:๓๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จัดพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อบริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.โนนทองหลาง รุ่นที่ 1 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพรสรร อุ่นบันเทิง ปลัดอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักเรียนวัยเก๋ากว่า 50 คน จากนั้นเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุ ของสองหน่วยงาน

การจัดโครงการครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือบริการวิชาการชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่จะร่วมกันพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้คัดเลือกผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง 3 สิงหาคม 2561 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1. กิจกรรมสันทนาการสร้างสรรค์2. ทัศนศึกษาพาเพลิน : เพลินใจไปกับแหล่งอารยธรรม 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ด้วยการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ 4. กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบพอเพียง 5. กิจกรรมสูงวัยไซเบอร์ 6. กิจกรรมทางศาสนา : สวดมนต์ ทำสมาธิ และปรัชญาชีวิต ในการพัฒนาจิตวิญญาณที่ดีของผู้สูงอายุ 7. กฎหมายในการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และ 8. กิจกรรมแบ่งฝันปันรักให้ลูกหลานด้วยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม มีเสรีภาพโดยให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา เศรษฐกิจ และรู้จักวิธีการรับมือกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด