มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดเกษตรวิจัย เสริมความเข้มแข็งวิชาการแก้ปัญหาชุมชน

อังคาร ๑๙ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๖:๕๕
มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดสร้างโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ แก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล หวังช่วยชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ยั่งยืน

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย ว่า ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อยคือ 1. เสวนาเกษตรวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยสาขาต่างๆ ของทางคณะฯ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย 2. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างโจทย์วิจัยพื้นที่ ที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับท้องถิ่น ให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ มรภ.สงขลา อันได้แก่ จ.สงขลา พัทลุง และ สตูล สมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งของทางคณะฯ ทั้งนี้เพื่อให้การวิจัยดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง บุคลากร ควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในด้านวิจัย ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมวิจัยในองค์กร และช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย นอกจากนั้น การวิจัยยังถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งสนับสนุนงบประมาณ จัดตั้งกองทุนวิจัย จัดทำระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย จัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษา สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำวิจัย จัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย สนับสนุนเครื่องอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อขับเคลื่อนระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยของ มรภ.สงขลา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด