กรมศุลกากร จัดสัมมนา “Digital Customs 2018”

พฤหัส ๒๓ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๔:๓๙
วันนี้ (วันที่ 23 สิงหาคม 2561) นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "Digital Customs 2018" โดยมีนางสาววรรณดี เมาลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน และนายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายอุทัย ดวงสูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

กรมศุลกากรจัดสัมมนาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาบริการของกรมศุลกากร ให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า และธนาคารต่าง ๆ ได้รับทราบบริการใหม่ของกรมศุลกากร ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการผู้ประกอบการในลักษณะบริการออนไลน์เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยด้านการให้บริการยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรของผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออก ผ่านอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบการลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (e-Register) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) ซึ่งประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อราชการ, ด้านการให้บริการช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระเงิน ด้วยระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร/ตัวแทนรับชำระเงิน (e-Bill Payment) โดยสามารถชำระภาษีอากรและภาษีอื่น ๆ เช่น ใบขนสินค้า, ใบสั่งเก็บเงิน และใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการพิธีการทางศุลกากร และด้านการให้บริการตรวจสอบและติดตามสถานะการผ่านพิธีการใบขนสินค้า (Import-Export Declaration), บริการตรวจสอบและติดตามการรายงานยานพาหนะเข้า-ออกและบัญชีสินค้า (Manifest), บริการตรวจสอบและติดตามสถานะการผ่านพิธีการใบกำกับการขนย้ายสินค้า (Goods Transition Control List), บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อ (Customs Registration), บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives Registration), บริการตรวจสอบประวัติการชำระค่าธรรมเนียมศุลกากร และรายการค้างชำระ (Customs Fee), บริการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินคืน (Transfer Money), บริการตรวจสอบและจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (e-Bill), บริการตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของไปรษณียภัณฑ์ (Postal Parcel) และบริการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า สำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (OGA Declaration) ด้วยระบบ e-Tracking

การสัมมนาในวันนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบบริการใหม่ของกรมศุลกากร โดยการนำเอาระบบ ICT เข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดของการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องตามนโยบาย Digital Economy ให้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด