คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วม MOU Biz Club Thailand ขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs

อังคาร ๑๑ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๘:๐๖
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม หนี่งใน 15 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บิสคลับ ประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่าย Biz Club Thailand โดยมีนาง กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs และสนับสนุนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี และนวตกรรมในกระบวนการผลิตร การเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกบิสคลับทั่วประเทศ ได้มีโอกาสและเติบโตได้โดยผ่านการสนับสนุนและร่วมมือกันของพันธมิตร ทั้ง 15 องค์กร เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานได้มีผู้แทนจาก 15 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สมาคมการคานักธุรกิจสากล, สมาคมนักธุรกิจอาเซียน, สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ, สมาคมภัตตาคารไทย, สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สมาคมการคาผูประกอบการเอสเอ็มอีไทย, สมาคมผูประกอบการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส8ไทย, สมาคมการคาเอสเอ็มอีไทย (TSME), สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม), ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย, ชมรมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจไทย (BCN), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถานีโทรทัศน์ Smart SME Channel เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในครั้งนี้ด้วย โดยการเข้าร่วมลงนามฯในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการต่างๆ ไปจนถึงโอกาสในการต่อยอดสู่การทำงานในอนาคตต่อไปอีกด้วย

#คณะบริหารธุรกิจ #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด