ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ โดยคุณเดชา ตุลานันท์ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 2561

พุธ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๘ ๑๒:๐๘
นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (แถวบนกลาง) เป็นประธานปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2561 "เปิดโลก Digital Money นวัตกรรม เปลี่ยนโลกการเงิน" ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กิจกรรมของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ธนาคารกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีนายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (แถวบน ที่ 4 จากขวา) และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการพศส. ประจำปี 2561 นี้ มีระยะเวลาอบรม 5 สัปดาห์ รวม 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2561 และลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 5 -9 กันยายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพให้เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินของโลกปัจจุบัน และสอดรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ "Value–Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด