ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม กับ สาธารณรัฐรวันดา ระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ณ นครดูไบ

จันทร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๒:๑๕
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ HON. Paula Ingabire รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีและนวัตกรรมแห่งสาธารณรัฐรวันดา พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามใน "บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม ไอซีที และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงไอซีทีและนวัตกรรมแห่งสาธารณรัฐรวันดา" ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น การส่งเสริมระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมสำหรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การแลกเปลี่ยนความรู้และนโยบายด้านดิจิทัล นวัตกรรมด้านดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Plenipotentiary Conference 2018 :PP 18) ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ การประชุม PP-18 เป็นการประชุมสูงสุดของ ITU จัดขึ้นทุก ๔ ปี เพื่อพิจารณารับรองแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณสำหรับช่วงปี ๒๐๑๙-๒๐๒๒ ของ ITU รวมทั้งการเลือกตั้งตำแหน่งผู้บริหารของ ITU และตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารสำหรับวาระ ๔ ปี ถัดไป โดยในการประชุม PP-18 มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๒,๕๐๐ คน จากประเทศสมาชิก ITU จำนวน ๑๗๙ ประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด