ธพส. เดินหน้าพัฒนาโซน C เพื่อเป็นศูนย์รวมหน่วยงานราชการ ยกระดับบริการประชาชน

พุธ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๗:๓๐
วันนี้ (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ชั้น 1 กระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์-พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ร่วมแถลงข่าว เดินหน้า "โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ- เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C" เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตลอดจนช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ จากการเช่าพื้นที่ของเอกชนสำหรับใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานหรือสำนักงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โซน C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธพส. จะดำเนินการจัดจ้างงานออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างอาคารได้ในปี 2562 และจะแล้วเสร็จสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ เพื่อให้หน่วยงาน เข้าใช้พื้นที่อาคารในปี 2565

สำหรับพื้นที่โซน C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีที่ดินประมาณ 81 ไร่เศษ เชื่อมโยงกับพื้นที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เดิม (โซน A และโซน B) เน้นการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงาน จัดให้มีพื้นที่ สีเขียวภายในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 40% และในศูนย์ราชการฯ แห่งนี้ ได้รวมหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ไว้ด้วยกัน โดยจัดให้แต่ละหน่วยงานมีทางเข้า-ออก และที่จอดรถยนต์เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงจัดให้ มีบริการรถรับ-ส่งภายในโครงการฯ อย่างเพียงพอ ทำให้ข้าราชการและผู้มาติดต่อมีความสะดวกสบาย ในการเข้าใช้บริการกับแต่ละหน่วยงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กล่าวว่าในส่วนของการผูกพันงบประมาณ กรมธนารักษ์จะขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับ ธพส. แทนทุกหน่วยงานในโครงการ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ แล้ว ประมาณ 13 หน่วยงาน ได้แก่ ศาลปกครองสูงสุด กระทรวงดิจิทัล-เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปราม- การฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งหวังว่าหากศูนย์ราชการฯ ทุกพื้นที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ จะสามารถรองรับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานราชการ และให้บริการแก่ข้าราชการและผู้มาติดต่อได้อย่างเต็มศักยภาพและเหมาะสม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

โทรศัพท์ 0 2142 2262 โทรสาร 0 2143 8888

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด