ประธานอธิการบดี มทร. เดินหน้า นำกลุ่มราชมงคล ร่วมมือ บ. Big C ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพลดอัตราการว่างงานในอนาคต

พฤหัส ๑๓ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๑๐
ประธานอธิการบดี มทร. เดินหน้า นำกลุ่มราชมงคล ร่วมมือ บ. Big C ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพลดอัตราการว่างงานในอนาคต
ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารบริษัทร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ณ ห้องบอร์ดรูม อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือนี้สถานประกอบการ (บ.บิ๊กซี) จะเปิดโอกาสให้กลุ่ม มทร. ส่งนักศึกษาปี 3 และ ปี 4 ที่สนใจด้านธุรกิจค้าปลีก เข้าร่วมเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยมีการจัดแผนการเรียนแผนการฝึกอาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความเข้าใจในวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งมีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพมีสมรรถนะที่นำไปปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการศึกษา โดยจะได้รับโอกาสในการรับเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดอัตราการว่างงานได้ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
ประธานอธิการบดี มทร. เดินหน้า นำกลุ่มราชมงคล ร่วมมือ บ. Big C ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพลดอัตราการว่างงานในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด