ทส. เดินหน้าขยายฐานป้องกันรุกป่า เปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า ระดับจังหวัด

พุธ ๑๖ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๔:๒๐
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง – พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมปล่อยกำลังพลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 700 นาย กำลังพลเครือข่ายภาคประชาชน ทหาร และตำรวจร่วมกัน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติประจำปี 2562 และรับฟังรายงานสดการปฏิบัติงานในพื้นที่ผ่านระบบ Vedio conference เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในแต่ละพื้นที่

เนื่องในวันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ กรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญ ของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ สำหรับปีนี้ กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดจัดงานขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง โดยมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง เพื่อเป็นการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ให้ครอบคลุม ในทุกพื้นที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า เพื่อเป็นการบูรณาการในระดับจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง แพร่ น่าน กระบี่ พังงา และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มนายทุนกลุ่มขบวนการค้าไม้มีค่าผิดกฎหมายข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพล รวมทั้งการเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่า การบุกรุก ตลอดจนการเข้าถึงประชาชนในการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ โดยการปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกันของ 3 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ และชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้

จากการดำเนินการป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในปี 2557 พบว่ามีการบุกรุกป่าในหลายพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีบุกรุกป่า มากถึง 6,003 คดี ซึ่งภายหลังการเข้า มาดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง คสช. ที่ ๖๔ และ 66 /๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

มีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุกอย่างเด็ดขาด มุ่งเน้นไปยังกลุ่มนายทุน ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสามารถปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำผิดในคดีการบุกรุกป่าลดลงในปี 2561 เหลือเพียง 3,338 คดี ลดลงกว่าเดิมถึง 44 % สามารถทวงคืนผืนป่าได้มากถึง 127,128 ไร่ ทั้งนี้ การขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จะช่วยให้การทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์สดผ่านระบบ Vedio conference จากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่ ภายในห้องบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ภายหลังการรับฟังรายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะมีพิธีปล่อยกองกำลังผสมในการร่วมกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากว่า 700 นาย เครือข่ายภาคประชาชนป้องกันรักษาป่า ทหาร ตำรวจ กอ.รมน. และฝ่ายปกครอง พร้อมกันร่วมกล่าวคำปฏิญาณในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด