กิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 20 ปี: ไทยแวร์

พฤหัส ๒๔ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๒:๔๔
การพัฒนาเด็กให้เติบโต อย่างมีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน โลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทย จึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรส่งเสริม เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆ รู้ใช้ รู้เข้าใจ และสามารถนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่เป็นอนาคตของชาติ ได้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน บริจาคอุปกรณ์กีฬา ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด