ทส. รวมพลังจัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มุ่งนำการบริการจากภาครัฐ เพื่อความสุขของคนไทยแบบครบวงจร

พฤหัส ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๒:๕๕
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ – นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง นโยบายรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ การแก้ไขกฎหมาย การสร้างสมดุลธรรมชาติ และให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปฏิบัติงานในการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างความสุข ความสำเร็จและความยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงการดำเนินงานในทุกมิติให้มุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการทำงาน ทส. ภายใต้นโยบายของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รัฐบาลเปลี่ยนความหวาดระแวงประชาชนเป็นความไว้วางใจแล้วสนับสนุน และถือเป็นโอกาสของประเทศชาติและของประชาชนในการขับเคลื่อน ตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนแล้วนำไปสู่การปฏิบัติตามความต้องการของประชาชน คือ "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่า ทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" นอกจากความต้องการนี้ ทส. ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของลูกหลานไทยในอนาคต โดยขับเคลื่อนพร้อมกัน ในมหกรรม ทส. 4 ภาค
ทส. รวมพลังจัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มุ่งนำการบริการจากภาครัฐ เพื่อความสุขของคนไทยแบบครบวงจร

- ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่

- ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี

- ครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

- ครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัด ทส. กล่าวว่า กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้ขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ตลาดนัดป่าไม้ การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จาก สวนป่า การโต้วาทีระดับนักเรียน การประกวดร้องเพลงป่าไม้ไมค์ทองคำ การแสดงดนตรี สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าประชารัฐ

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมป่าไม้ดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในทุกประเด็น โดยมีการจัดตั้งคลินิก ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและเพื่อรับเรื่องร้องเรียนในการบริการของหน่วยงาน ทส. ด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม เรื่องไฟป่า เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เรื่องการพบเห็นการลักลอบการทำร้ายสัตว์ป่า เรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

เรื่องการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา 7 และกฎหมายป่าชุมชน เรื่องการลงทะเบียนสวนป่า 4.0 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า และให้คนที่อาศัยอยู่ในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการจัดที่ดินทำกิน (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีกลางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้มาพบปะเจรจาทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนทั้งในด้านความรู้ และด้านการตลาด เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอีกด้วย

ทส. รวมพลังจัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มุ่งนำการบริการจากภาครัฐ เพื่อความสุขของคนไทยแบบครบวงจร ทส. รวมพลังจัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มุ่งนำการบริการจากภาครัฐ เพื่อความสุขของคนไทยแบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด