พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนร.รร.ที่ด้อยโอกาสบ้านป่ากล้วย” สนับสนุนกิจกรรม CSR โดย ทีโอที

จันทร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๑:๒๑
พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ริเริ่มโดยสำนักรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี) โดยมีนายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรรมการ บมจ.ทีโอที นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายเรืองศักด์ ชินะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ

ทั้งนี้เพื่อสานต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีโอที และบริษัทต่างๆ ซึ่งมีกำลัง ศักยภาพ และจิตสาธารณะในการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพขีวิตให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นกำลังของชาติในอนาคต

โครงการฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 ทีโอที ซึ่งรับผิดชอบโครงการฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ใน 5 ด้านหลัก คือ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการปรับภูมิทัศน์อาคารเรียนให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันช่วงน้ำหลาก ปรับปรุงอาคารห้องสมุด

2. เสริมสร้างคุณภาพอนามัย โดยปรับปรุงอาคารโรงอาหาร และจัดให้มีสถานที่ล้างมือและล้างภาชนะอาหาร รวมถึงการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน

3. การเสริมสร้างหลักโภชนาการที่ดี ด้วยการจัดทำแปลงปลูกผัก อุปกรณ์ทำสวนผัก พร้อมจัดหาเมล็ดพันธ์ รวมถึงปรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ อุปกรณ์ให้อาหาร และจัดหาอาหารสัตว์

4. ยกระดับด้านการศึกษาโดยปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย จัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 16 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูลของนักเรียนและประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อม โดยปรับปรุงรถนักเรียนให้สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จัดหาจักยานให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา รวมถึงชุดผ้าไทยเพื่อให้นักเรียนได้สวมใส่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด