พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จันทร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๕:๑๐
จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พร้อมกับผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตอีกว่า 4000 คน เมื่อวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด