รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสบ้านป่ากล้วย”สนับสนุนคุณภาพชีวิตเยาวชน

จันทร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๔:๓๒
น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีส่งมอบ "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2561" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมี นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ นายเรืองศักด์ ชินะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 โดยใน ปี 2561 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านป่ากล้วย โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ใน 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการปรับภูมิทัศน์อาคารเรียน 2.เสริมสร้างคุณภาพอนามัย 3.การเสริมสร้างหลักโภชนาการที่ดี 4.ยกระดับด้านการศึกษาโดยปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย 5.เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนรวมทั้งเพื่อสานต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัทต่างๆ ซึ่งมีกำลังศักยภาพและจิตสาธารณะในการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพขีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด