บมจ.ไทยคม แสดงความเห็นต่อ มติ ครม.

อังคาร ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๑:๕๑
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงความเห็น ต่อมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ว่าด้วยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศในปี 2564 และเรื่องการอนุมัติให้ บมจ.ไทยคม ดำเนินการต่ออายุดาวเทียมไทยคม 5 โดยมีความเห็น ดังนี้ประเด็นที่ 1: ครม.มีมติใช้แนวทางบริหารจัดการดาวเทียมในประเทศ ในรูปแบบของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnership – PPP) เพื่อบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2564

- บมจ. ไทยคมมีความยินดีที่ภาครัฐได้ข้อสรุปแนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ในปี 2564 โดยภาครัฐจะใช้แนวทางของการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการดาวเทียมตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (PPP) ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดาวเทียมของไทย

- ไทยคมยินดีที่จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอตามที่จะมีการกำหนดขึ้นมา และมีความมุ่งมั่นที่จะได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทย

- ในฐานะผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ไทยคมเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านดาวเทียมตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี ไทยคมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนและผลักดันความสำเร็จให้เกิดแก่อุตสาหกรรมดาวเทียมไทย

- ไทยคมยินดีที่จะเปิดกว้างการทำงานในโครงการ PPP เพื่อให้เกิดความร่วมมือสูงสุดระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกรูปแบบ ไทยคมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศและภูมิภาคได้ในอนาคต

ประเด็นที่ 2: เรื่องการอนุมัติให้ บมจ.ไทยคม ดำเนินการต่ออายุดาวเทียมไทยคม 5

- ไทยคมมีความยินดีและขอขอบคุณภาครัฐ ที่ได้มีมติอนุมัติให้ไทยคมดำเนินการต่ออายุดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศให้สามารถใช้งานได้ถึงสิ้นสุดสัญญาในปี 2564

- ไทยคมตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในฐานะของผู้ให้บริการดาวเทียมของไทย และจะดำเนินการเชื่อมต่อระบบขับเคลื่อนเพื่อต่ออายุดาวเทียมไทยคม 5 โดยใช้เทคโนโลยี สเปซ โดรน ในการปฏิบัติการ นอกจากนี้ หากได้รับการอนุมัติโครงการ PPP ไทยคมยังมีแผนในการดำเนินการต่ออายุดาวเทียมดวงอื่นๆ อาทิ ดาวเทียมไทยคม 4 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศได้อย่างสูงสุด

- การที่ ครม. มีมติอนุมัติให้ไทยคมดำเนินการต่ออายุดาวเทียมไทยคม 5 นั้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของไทยคม ตลอดจนคู่ค้าและพันธมิตรในอุตสาหกรรมดาวเทียม ให้มั่นใจได้ว่าดาวเทียมไทยคม 5 จะยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด