จังหวัดชัยนาทมอบพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะประชาชน

อังคาร ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๕:๓๑
จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ และผู้ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานเพิ่มสูงขึ้น

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงอนุมัติโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการประกอบอาชีพ อันจะส่งผลให้แรงงานมีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอาชีพตามโครงการ จึงได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพจังหวัดชัยนาท ในสาขา ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร) ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง (5 วัน) ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.10 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ให้แก่กลุ่มแรงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน ผู้ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ จำนวน 20 คน

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้ผ่านการฝึกจะได้มีความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร ซึ่งเป็นลักษณะงานที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ผู้ผ่านการฝึกจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด