พัฒนากำลังคนในสถานประกอบกิจการลำพูน เข้าสู่ยุคดิจิตัล

ศุกร์ ๑๕ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๑๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขา การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ซึ่งมีบริษัทให้ความสนใจส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมกว่า 40 คน

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่าเป็นการพัฒนากำลังแรงงานจังหวัดลำพูนเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยเพิ่มความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการทำงาน ให้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง ซึ่งประกอบกด้วย การนำเสนอด้วยกราฟแบบต่างๆ การอ้างอิงเซลล์และการลิงค์ชีท การสร้างมาโคร การใช้ไฟล์ร่วมกับผู้อื่น การรักษาความลับ การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ การใช้ Form Toolbar การใช้ Pivot Table ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่องานด้านการจัดทำเอกสาร การคำนวณ การนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ ส่งผลให้งานของบริษัท มีความถูกต้องแม่นยำ ลดเวลาในการทำงาน ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซลเพียงแค่พื้นฐาน และยังสามารถใช้ประโยชน์ในโปรแกรมนี้ได้อีกมากมาย จนเราคาดไม่ถึง การเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซลในขั้นสูง เพื่อเตรียมรองรับสังคมยุคดิจิทัล ตลอดจนปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คนในอนาคต จึงจำเป็นต้องพัฒนาคนโดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด