“ไรมอน แลนด์” ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อังคาร ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๓๐
ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (ที่ 5 จากซ้าย ) ประธานกรรมการ ไลโอเนล ลี (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 62,587,261.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (RecordDate) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งให้บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด บริษัทย่อยที่ RML ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการรวม 8,771.44 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด