ภาพข่าว: งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน”

อังคาร ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๙
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน" เขียนโดยศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ถ่ายทอดเนื้อหาบทบาทของธุรกิจครอบครัวต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ ทั้งในเชิงทฤษฎีและกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวให้สามารถดำรงอยู่และสืบทอดได้อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด