เอเซีย พลัส กรุ๊ปฯ จับมือศศินทร์ เดินหน้าพัฒนานักลงทุนและผู้ประกอบการ หลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3

อังคาร ๐๔ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๑:๓๗
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดโครงการ Future Generation Wealth Program ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 โดยลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Action Learning ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความมั่งคั่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ตอบโจทย์เทรนด์การลงทุนและการบริหารธุรกิจยุคดิสรัปชั่น ช่วยสร้างนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทุนและโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน
เอเซีย พลัส กรุ๊ปฯ จับมือศศินทร์ เดินหน้าพัฒนานักลงทุนและผู้ประกอบการ หลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3

เอเซีย พลัส ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตร Future Generation Wealth Program ขึ้น เพราะต้องการสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าในทุกมิติ จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการเงินการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับบริษัทและผู้ประกอบการชั้นนำของไทยมากว่า 40 ปี ทำให้เห็นว่าหัวใจสำคัญที่เป็นพื้นฐานของความสำเร็จในการลงทุนและการบริหารธุรกิจ คือ การเปิดมุมมองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท้าทายจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับโลก และศึกษานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่จะช่วยให้สามารถส่งต่อความมั่งคั่งไปยังรุ่นถัดไป

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และประธานกรรมการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด กล่าวว่า "สำหรับโครงการ Future Generation Wealth Program รุ่นที่ 3 นี้ ทางเอเซีย พลัส และศศินทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนแบบครบวงจร รวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งด้วยเคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารธุรกิจจากเจ้าของธุรกิจชั้นนำ ที่พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนกิจการให้เติบโต จนขึ้นเป็นแถวหน้าของอุตสาหกรรม และมุมมองจากนักลงทุนตัวจริงที่คร่ำหวอดในวงการ อีกทั้ง ยังเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ ของสององค์กรชั้นนำในการนำเสนอหลักสูตรในครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์การลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เปิดโอกาสให้ได้พบปะกับเจ้าของธุรกิจจากบริษัทชั้นนำ และยังเป็นโอกาสอันดีในการหาช่องทางการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาค"

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "ศศินทร์เชื่อมั่นและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการ Future Generation Wealth Program ในการช่วยต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารธุรกิจ ให้ครบครัน จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง หรือ Action Learning เปรียบเสมือนการเรียนลัด ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจต่างๆ ได้"

"การร่วมมือกันครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ที่มีความสอดคล้องกันอย่างมาก ศศินทร์ใช้แนวทางการสอนที่ต้องผสมผสานการลงมือทำ สิ่งที่ได้เรียนรู้ต้องเป็นประโยชน์ที่นำไปปรับใช้ได้จริง สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการลงทุนและการบริหารจัดการธุรกิจในยุคนี้ ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก" คุณพารณ กล่าวเพิ่มเติม

ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างเอเซีย พลัสและศศินทร์ในครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงการต่อยอดให้ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนแก่นิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าของศศินทร์ ผ่านประสบการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนของกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส เพื่อขยายขอบข่ายการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่อาจเป็นทั้งนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจ ให้เข้าสู่ตลาดเงินตลาดทุนและโลกธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

คุณพารณ มองว่า "นิสิตนักศึกษาของศศินทร์ในแต่ละปี มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนอยู่แล้วจากเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่เรามองว่า การเปิดโอกาสให้นิสิต หรือแม้แต่ศิษย์เก่า ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับทีมงานเอเซีย พลัส ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการลงทุนแขนงต่างๆ และการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งได้ดียิ่งขึ้น"

ด้าน ดร. ก้องเกียรติ กล่าวว่า "ความรู้ความเข้าใจในปัจจัยพื้นฐานและทางเลือกในการลงทุน จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการลงทุนและสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว"

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส กลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำ ผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจร ประกอบด้วย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบริการทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริหารสินทรัพย์และที่ปรึกษาการลงทุน การลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุนและตราสารหนี้ บริการวาณิชธนกิจ และการบริหารจัดการกองทุน อีกทั้ง ความพร้อมในการให้บริการผ่านสำนักงานทั้งในกรุงเทพและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 16 สาขา โดยเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนมืออาชีพและทีมงานรวมกว่า 700 คน จึงทำให้กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินชั้นนำในประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ติดตามได้ที่

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) www.asiaplusgroup.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด www.asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด www.assetfund.co.th

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด www.asiaplusadvisory.co.th

Facebook: Asia Plus Group

LINE: @Asiaplusgroup

Twitter: @Asiaplusgroup

Youtube: Asia Plus Group

เอเซีย พลัส กรุ๊ปฯ จับมือศศินทร์ เดินหน้าพัฒนานักลงทุนและผู้ประกอบการ หลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3 เอเซีย พลัส กรุ๊ปฯ จับมือศศินทร์ เดินหน้าพัฒนานักลงทุนและผู้ประกอบการ หลักสูตร Future Generation Wealth Program รุ่น 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด