สุดปลื้ม! พิธีสำเร็จหลักสูตร “ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2” ดีป้าเร่งปั้นผู้นำดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศ

พุธ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๕:๒๐
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล หรือ ดีป้า และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีและรับฟังการนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด "Digital Thailand Transformation in 2023" จากผู้เข้าร่วมหลักสูตร พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนแนวคิดแก่ผู้ร่วมหลักสูตร
สุดปลื้ม! พิธีสำเร็จหลักสูตร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2 ดีป้าเร่งปั้นผู้นำดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวว่า นับเป็นทิศทางที่ดีที่ผู้ร่วมหลักสูตรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งทุกองค์กรต่างต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านในที่นี้ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาองค์กรของท่าน ตลอดจนประเทศไทยก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งชื่นชมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จึงจัดการอบรม "หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล"(Digital CEO) อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า ดีป้าให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรในทุกมิติ โดยเน้นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยขอชื่นชมผู้ร่วมอบรมหลักสูตรทุกท่านที่ทุ่มเทเวลากว่า 136 ชม. ร่วมกันเรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อถอดบทเรียนจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กว่า 60 ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมฯ เพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็นการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการในวันนี้ อีกทั้งความพิเศษของ Digital CEO รุ่นที่ 2 ปีนี้ที่มีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึง 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมด้วย ซึ่งก็ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับอาเซียนขึ้นอย่างไม่คาดคิด

ทั้งนี้ เหล่า Digital CEO รุ่นที่ 2 ยังได้นำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด "Digital Thailand Transformation in 2023" ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบไปด้วย หัวข้อ Digital Society: การสร้างให้เกิด Digital Community & Society Digital Innovation, หัวข้อ Digital Manpower: การส่งเสริมให้เกิด Digital Manpower, หัวข้อ Digital Economy การส่งเสริมให้เกิด Digital Enterprises & Startup และ หัวข้อ Digital Transformation: การสร้างให้เกิด Digital Innovation Ecosystem

สุดปลื้ม! พิธีสำเร็จหลักสูตร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2 ดีป้าเร่งปั้นผู้นำดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศ สุดปลื้ม! พิธีสำเร็จหลักสูตร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2 ดีป้าเร่งปั้นผู้นำดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศ สุดปลื้ม! พิธีสำเร็จหลักสูตร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 2 ดีป้าเร่งปั้นผู้นำดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด