ม.หอการค้าไทย เชื่อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยไทย-จีน

พฤหัส ๑๓ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๑:๓๒
ม.หอการค้าไทย เชื่อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยไทย-จีน
ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi University of Foreign Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Prof.Wu Guiming รองอธิการบดี และ Mr.Zhang Yunzhi ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง และมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ( อาคารสัญลักษณ์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ม.หอการค้าไทย เชื่อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยไทย-จีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด