ภาพข่าว: การบินไทยจัดการบรรยายพิเศษ โครงการการบินไทยคุณธรรม

จันทร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๔:๔๖
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติบรรยายพิเศษ โครงการการบินไทยคุณธรรม การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร บริษัท การบินไทยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

อนึ่ง บริษัท การบินไทยฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ "การบินไทยคุณธรรม" อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง โดยการจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างการตระหนักรู้และจุดประกายความคิดให้แก่พนักงานบริษัทฯ ในการเข้ามามีส่วนร่วม และพร้อมใจกันขับเคลื่อนการบินไทยสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี พูดดี ทำดี เพื่อประโยชน์ขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

บรรยายภาพประกอบข่าว (จากซ้าย)

1. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ บริษัท การบินไทยฯ

2. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

4. นายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

5. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ

6. นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

7. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการ บริษัท การบินไทยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด