วว. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศุกร์ ๐๕ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๒๕
วว. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการว่าด้วยจริยธรรมของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conference on the Ethics of Science & Technology and the Sustainable Development) โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร และกราบบังคมทูลถวายรายงาน โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร ดร.บุณณนิดา โสดา นักวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส วว. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ทั้งนี้การประชุมฯ ดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงการศึกษาธิการ และองค์กรยูเนสโก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ข้อมูลในเชิงจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมในแขนงต่างๆจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน (วันที่ 5 ก.ค. 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด