บีทีเอสประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อังคาร ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๕
บีทีเอสประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายคีรี กาญจนพาสน์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการ นายกวิน กาญจนพาสน์ (7 จาก ซ้าย) กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจปี 2561 รวมถึงแผนการเติบโตของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผล 3,139.2 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 อนึ่ง บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 0.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 5,152.5 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด