รมว. อว. “มุ่งหวัง” สร้าง OPEN SOCIETY ตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม

พุธ ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๕๘
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมตรวจเยี่ยมและพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในศตววรรษที่ 21 กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า คำว่าสปิริตธรรมศาสตร์เป็นคำที่ยิ่งใหญ่ อยากให้รักษาสิ่งนี้ไว้ ธรรมศาสตร์เริ่มต้นจากการเป็นมหาวิทยาลัยเปิด (open university) และในปัจจุบันกำลังจะกลับเข้ามาสู่รูปแบบเดิม การเป็นมหาวิทยาลัยเปิด (open university) นั้นธรรมศาสตร์ต้องเป็น open innovation ด้วย และสิ่งที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ยังคงเป็นเสาหลักของสังคมที่ทำให้เกิดสังคมเปิด (open society) ได้อีกด้วย

"ธรรมศาสตร์ต้องเป็นต้นน้ำทางความคิดของสังคม สร้างให้เกิดนักคิดเพื่อไปขับเคลื่อนประเทศ อยากให้มหาวิทยาลัยสร้างงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มองภาพในอนาคต เป็นเสาหลักของ frontier research ทางสังคมศาสตร์ ใช้สปิริตธรรมศาสตร์สร้าง open society เปลี่ยน my society ให้เป็น we society การเรียน การสอน การวิจัยต้องไปในแนวทางนั้น ตอบโจทย์ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นแนวคิดหลักในการทำวิจัยเพื่อตกผลึกความคิดในการตอบโจทย์สังคมในอนาคต" รมว.อว. กล่าวในตอนท้าย

ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้บริหารระดับสูง คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมหารือเป็นจำนวนกว่า 30 คน และสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ชูวิสัยทัศน์ มธ. "สร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ" โดยหวังสร้างคนไทยรุ่นใหม่ที่ปรับตัวได้และรู้เท่าทันบริบทที่ดำรงอยู่ มีทักษะในการทำงานแนวใหม่ เป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง ปลูกฝังธรรมศาสตร์สปิริตให้กับทุกคน พร้อมเปิดเผย 5 โครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการขับเคลื่อนได้แก่ 1.Santi Prachatham (สันติประชาธรรม) Excellence Center 2.Health Tech Solution Center 3.Scale up Hub for Startups 4.Thammasat Gen Next Academy และ 5.Thammasat-EEC center+Valley of Wellness อีกทั้งยังเสนอให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด