รศ.นพ.สรนิตฯ ปลัดกระทรวงการอุดมฯ เผย “บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการอุดมฯ” ในงานการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน.

จันทร์ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๒:๐๐
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมงานการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกล่าวบรรยายเรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
รศ.นพ.สรนิตฯ ปลัดกระทรวงการอุดมฯ เผย บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการอุดมฯ ในงานการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน.

รศ.นพ.สรนิต ฯ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบันได 5 ขั้น คือ 1.Organization ผู้บริหาร 2.Attitude, ความเหลื่อมล้ำ จริยธรรม 3.Infrastructure, Budget, ระบบบริหาร 4.International Standard, Technology และ 5.ผลิตคนดี มีงานทำ พัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม

หัวใจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 ภารกิจ ได้แก่ 1.)เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 2.)นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ 8 หลักการ ได้แก่ 1.)Transformation 2.)Foundation of the Future 3.)Leading through Strategic Funding 4.)Empowering 5.)Autonomy with Accountability 6.)Modern Management Agencies 7.)Flow and Collaborative Networks 8.)Policy and Process Innovations 3 ปฏิรูป ได้แก่ 1.)Administrative Reform 2.)Regulatory Reform 3.)Budgeting Reform และ 5 กฎหมายหลัก ได้แก่ 1.)พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 2.)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 3.)พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 4.)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และ 5.)พระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ด้าน ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สกสว. กล่าวว่า สกสว. มีหน้าที่สำคัญในการจัดทำแผน และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. ภายใต้หน่วยงานมีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะจัดสรรในลักษณะ Block Grant และ Multiyear ให้กับแผนงานริเริ่มสำคัญขนาดใหญ่ ซึ่งทำงานร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

สำหรับการจัดการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.แนะนำแนวทางใหม่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และบทบาทของ สอวช. และ สกสว. 2.แนะนำร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563-2565 สำหรับการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ ววน. ของหน่วยงาน 3.ชี้แจงการแบ่งประเภทและแนวทางการพัฒนาหน่วยงานในระบบ ววน. 4.ชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5.ชี้แจงขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.นพ.สรนิตฯ ปลัดกระทรวงการอุดมฯ เผย บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการอุดมฯ ในงานการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. รศ.นพ.สรนิตฯ ปลัดกระทรวงการอุดมฯ เผย บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการอุดมฯ ในงานการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. รศ.นพ.สรนิตฯ ปลัดกระทรวงการอุดมฯ เผย บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการอุดมฯ ในงานการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด