ม.หอการค้าไทย รับโล่รางวัล Apple Distinguished School 2019

อังคาร ๑๓ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๒๐
ม.หอการค้าไทย รับโล่รางวัล Apple Distinguished School 2019
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี พร้อมด้วย นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย Apple ได้มอบโล่รางวัล Apple Distinguished School 2019 ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากบริษัท Apple Inc. ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และพิธีมอบใบ Certificate of Appreciation for Contribution to UTCC Apple Distinguished School 2019 จำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ คณะบริหารธุรกิจ 2. อาจารย์ ดร.สุมิตรา อัศว์ไชยตระกูล คณะบริหารธุรกิจ 3. อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม คณะบริหารธุรกิจ 4. รองศาสตราจารย์อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ คณะบัญชี 5. อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 6. อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 7. อาจารย์พิจิตรา ดิสวโรธรรม คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 8. อาจารย์ดร.จิตติมา เสงี่ยมจิตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 9. อาจารย์ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร อุทยานวุฒิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11. อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12. อาจารย์ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 24 ชั้น 15
ม.หอการค้าไทย รับโล่รางวัล Apple Distinguished School 2019 ม.หอการค้าไทย รับโล่รางวัล Apple Distinguished School 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด