ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายเครื่องสักการะพระเถระผู้ใหญ่ 16 รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2562 ตามประเพณีปฏิบัติประจำทุกปี

พฤหัส ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๓๔
นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กรรมการมหาเถระสมาคม และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 รูป 12 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562 พร้อมถือโอกาสอันดีนี้เข้าถวายมุทิตาจิตสักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 4 รูป ประกอบด้วย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม นับเป็นประเพณีที่ธนาคารปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ในกิจกรรมของศาสนสงฆ์ให้วัฒนาสถาพรสืบไปตลอดกาลนาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด