อ.อ.ป. จัดการประชุมการป่าไม้ และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 62

พุธ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๕๘
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ.อ.ป. จัดการประชุมการป่าไม้ และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 62

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานรัฐอย่างเป็นธรรม ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ในปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์ นำผลการประชุมทางวิชาการ และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเวทีกลางให้กับทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ภายในการประชุมการป่าไม้ในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ จาก ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "การป่าไม้ก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, กรมป่าไม้,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย, บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด,

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย การจัดเสวนาในหัวข้อ "ขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่าให้ก้าวหน้าได้อย่างไร" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, กรมป่าไม้, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพูดคุย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา พูดคุย แสดงความคิดเห็น พร้อมนำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับการป่าไม้ ในหัวข้อ "นิสิต คิดอย่างไร" อีกด้วย

นอกจากนี้ ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่างเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 อ.อ.ป. ได้จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ช้าง คุณค่าแห่งชีวิต Worth of life" ผ่านกิจกรรมการปาฐกถาโดย ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉนิยา ไศละสูต, นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์, อ.สพ.ญ.ดร. ภัดนุช บันสิทธิ์, น.สพ. วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ป่าไม้และช้าง

การบรรยายพิเศษหัวข้อ ช้าง คุณค่าแห่งชาติ การเสวนาในหัวข้อ "Five of domain/Five of freedom และหัวข้อการจัดการและดูแลรักษาช้างตามหลักสวัสดิภาพ ถือเป็นอีกวาระหนึ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น ร่วมกันหาทางออก พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิชการนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าทางวิชาการในการดูแลและบริบาลช้าง ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการและเทคนิคทางการแพทย์ต่างๆ สำหรับประยุกต์ใช้ในการดูแล รักษาและบริบาลช้างในประเทศไทยให้ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. จัดการประชุมการป่าไม้ และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 62 อ.อ.ป. จัดการประชุมการป่าไม้ และการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด