สป.สธ. รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น จาก ก.พ.ร.

พฤหัส ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๑๙
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น "ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0" และรางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด และเกณฑ์สถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งขณะนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานต้นแบบของระบบราชการ 4.0 ปี 2561 มีผลงานที่โดดเด่น คือการนำบัตรประชาชนมาใช้แทนบัตรโรงพยาบาล (Smart Health ID)

นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า ในวันนี้เป็นการตรวจประเมิน ณ พื้นที่สถานปฏิบัติงาน โดยคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ เพื่อประเมินใน 2 เรื่อง คือรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ตามเกณฑ์ประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และรางวัลหมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลความโดดเด่นและมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ เกิดผลลัพธ์ที่สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

"วันนี้ได้นำเสนอการดำเนินงานให้เห็นถึงกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาใช้ในการทำงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้น วัดผลได้ ผลงานความโดดเด่นของระบบราชการ 4.0 ทั้งสามมิติ ได้แก่ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ระบบราชการที่ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง และระบบราชการที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัย อาทิ การลดความแออัดด้วยบริการคีออส เช็คอิน (Kiosk check in) การบริการรับ-จ่ายเงินด้วย e-Payment จัดทำระบบ Network/ Supply Chain จัดบริการส่งยาทางไปรษณีย์ จัดช่องทางด่วนสำหรับการคัดกรองเฉพาะโรคหรือเฉพาะกลุ่มวัย (Fast Screen & Fast Track) รวมทั้งแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคตสองถึงสามปีข้างหน้า" นายแพทย์สุขุมกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด