ภาพข่าว: คณะทำงาน ไทย-ลาว ด้านการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) หารือร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

พุธ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๒๖
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. (ที่ 3 จากซ้ายของแถวหน้า) และนางสาวภัทรวสี สุวรรณศร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลท. (ที่ 2 จากขวาฯ) และ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลท. (ซ้ายสุดฯ) พร้อมคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. และ ตลท. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้าน DR ไทย-ลาว โดยเข้าพบคณะทำงานด้าน DR ฝั่งลาวจาก ก.ล.ต. ลาว (Lao Securities Commission Office : LSCO) นำโดย Madam Saysamone Chanthachack (Secretary General of LSCO) (ที่ 3 จากขวาฯ) และ Ms. Viengdaly Souphanouvong (Deputy Secretary General of LSCO) (ที่ 2 จากซ้ายฯ) และผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange : LSX) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการออกและเสนอขาย DR ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยคณะทำงานดังกล่าวจะร่วมมือกันศึกษาและผลักดันให้เกิดการออกและเสนอขาย DR ระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด