สอศ.ร่วมพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ศุกร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๑๕
ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมสถาบัน SIMTec เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

สอศ.ร่วมพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) และสำนักงานภาคตะวันออก ระยอง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด และมีดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานด้วย ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท เครือสุมิพล จำกัด ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีเป้าหมายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีสุมิพล(SIMTec) ใช้เป็นสถานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบนความร่วมมือในลักษณะสานพลังประชารัฐอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งศูนย์เทคนิคแห่งนี้ มีห้องฝึกอบรมหลายขนาด ได้แก่ ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ ห้องฝึกปฏิบัติงานที่ติดตั้งเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องมือวัดด้านมาตรวิทยามิติที่ทันสมัย ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการผลิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สอดรับกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง S-curve และ New S-curve เป็นการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคแห่งนวัตกรรม และเพิ่มพูนทักษะฝีมือแรงงานแก่ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานและนักเรียนนักศึกษาในภาคการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล สร้างกำลังแรงงานคุณภาพในอนาคตตามความมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล

"ทั้งนี้ โดยสอศ. จะร่วมกับสถาบันSIMTec กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคแห่งนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สอศ. ตามความต้องการและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง S-curve และ New S-curve ทำให้ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สอศ. จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องมือวัดด้านมาตรวิทยามิติที่ทันสมัย และใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สอศ. ภายใต้ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอาชีพจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ และกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์และพลาสติก ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาสังกัด สอศ.ในการศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเครื่องมือวัดด้านมาตรวิทยามิติที่ทันสมัยอีกด้วย" ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวสรุป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด