ภาพข่าว: การนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์ระดับปริญญาเอก UTCC Young Talents Sysposium 2019

อังคาร ๐๓ กันยายน ๒๐๑๙ ๐๙:๓๐
ภาพข่าว: การนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์ระดับปริญญาเอก UTCC Young Talents Sysposium 2019
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์ระดับปริญญาเอก UTCC Young Talents Sysposium 2019 โดยอาจารย์กลุ่มนี้ ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยในปีนี้มีอาจารย์ผู้นำเสนองานวิจัยจำนวน 11 ท่าน ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด