จันทบุรี แถลงข่าวโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล รับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ

ศุกร์ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๔๐
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า และนพ.พีระมน นิงสานนท์ ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง ร่วมกันแถลงข่าวโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยการเชื่อมโยงระบบบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาลกับร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ที่ผ่านมาตรฐาน GPP ของคณะกรรมการอาหารและยา มีแนวทางให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถไปรับยาจากร้านยาใกล้บ้าน ซึ่งจะทำให้สามารถลดระยะเวลาการรอรับยาในโรงพยาบาลลง แก้ปัญหาการความแออัดในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้บางส่วน ซึ่งการดำเนินการโครงการจะนำร่องในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3โรค ที่มีอาการคงที่ ไม่มีการปรับเปลี่ยนยา ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด ทั้งนี้งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จะจัดยารายบุคคลส่งให้ร้านยาแต่ละร้านที่เข้าร่วมโครงการ เภสัชกรประจำร้านยาจะจ่ายยาและให้คำแนะนำการใช้ยาให้กับผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อตรวจสอบและป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด