ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล ช่วย บจ. เข้าใจเกณฑ์อย่างง่าย

พุธ ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๒๘
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเข้าถึงและเข้าใจกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทำให้เปิดเผยข้อมูลได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพ ลดภาระต้นทุนการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล ช่วย บจ. เข้าใจเกณฑ์อย่างง่าย

นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกำกับตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ครบถ้วน และเท่าเทียม เพื่อความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้ลงทุนในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดภาระต้นทุนการปฏิบัติงาน ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลครบถ้วน รวดเร็ว

เครื่องมือที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย Simplified Regulations ซึ่งจะรวบรวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนไว้ที่เดียวกัน อยู่ในรูปแบบของคำอธิบายง่ายๆ คำถามที่ถูกถามบ่อย ตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Studies) และการอธิบายกฎเกณฑ์ให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ Infographic และ Motion graphic รวมทั้งยังสามารถเรียนรู้เกณฑ์และเรื่องที่ต้องเปิดเผยได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา จาก e-learning "Smart Disclosure Program"

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ Checklist สำหรับเป็นแนวทางเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ ซึ่งจะทยอยให้บริษัทจดทะเบียนได้ใช้งาน ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการบริษัทจดทะเบียนผ่าน ระบบ SETLink เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด Single application สำหรับการใช้งาน โดยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การอบรม สัมมนาต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานให้กับบริษัทจดทะเบียนทั้งในด้านการเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ตลอดจนถึงการปฏิบัติงานทางด้านนายทะเบียนในลักษณะเชื่อมโยงครบทั้งกระบวนการ (end-to-end process)

ผู้สนใจสามารถเข้าดูหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน Simplified Regulations, e-learning "Smart Disclosure Program" และ Checklist การเปิดเผยข้อมูล ได้ที่ www.set.or.th เลือกเมนูกฎเกณฑ์/การกำกับ > กฎเกณฑ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล ช่วย บจ. เข้าใจเกณฑ์อย่างง่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด