นำร่องการปลูกฝังวินัยจราจรในโรงเรียนสังกัด กทม.

ศุกร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๒๒
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย (มท.) ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 2 เน้นย้ำเรื่องการส่งเสริมปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็กเล็ก นักเรียน และผู้ปกครองให้มีจิตสำนึกความปลอดภัย

รวมทั้งการสร้างระเบียบวินัยจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยเริ่มจากโรงเรียนในสังกัด กทม. และทุกภาคส่วน โดยเพิ่มบทบาทของ อปท. และท้องที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น นั้น สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนสังกัด กทม. ได้แก่ 1) ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กทม. ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง ดำเนินโครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็งปี 3" จัดกิจกรรมสนับสนุนสื่อการสอนให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกนิรภัยและกิจกรรมเด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก ประจำปี 2562 รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น หมวกนิรภัย ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กในรถยนต์และรถจักรยานยนต์กรณีต้องใช้พาหนะดังกล่าวในการรับ - ส่งเด็ก 2) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนโดยมีตัวแทนของครูและผู้ปกครองร่วมตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงก่อนเปิดภาคเรียน และให้รายงานการตรวจสอบให้สำนักงานเขตทราบ 3) โรงเรียนที่อยู่บนเส้นทางที่มีการจราจรที่คับคั่งให้ประสานสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือตำรวจในท้องที่มาอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนทุกเช้า - เย็น และกำชับให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางโดยรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ 4) บันทึกข้อมูลอุบัติภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเก็บข้อมูลความเสี่ยง ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้น แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหา รวมถึงจัดทำข้อมูลรายละเอียดการเดินทางไป - กลับของนักเรียนเป็นรายบุคคล 5) ให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตร "จิตสำนึกความปลอดภัย" และกิจกรรมการศึกษาที่ปลอดภัย (sate study activities) รวมทั้งกำหนดมาตรการความปลอดภัยที่นักเรียนพึงปฏิบัติและกำกับให้มีการปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด