ภาพข่าว: สัมมนา “The Business of Platforms”

พฤหัส ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๔๐
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดงานสัมมนา "The Business of Platforms" กลยุทธ์การเพิ่มความสำเร็จขององค์กร โดยมี Prof. Michael A. Cusumano, MIT Sloan School of Management บรรยายในหัวข้อ "The Platform Strategy and Digital Innovation" พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในโลกปัจจุบันที่นำแพลตฟอร์มมาใช้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่าการทำธุรกิจแบบดั้งเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด