"กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงานประชุม SsSci 2019"

พุธ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๐:๒๓
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ นำ 2ผลงานวิชาการเด่นเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางปฏิญญา จิยิพงศ์ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา อิทร์ประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย

1.การพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์มสำหรับการทอดอาหารโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร ซึ่งเป็นงานวิจัยทดลองผลิตน้ำมันปาล์มผสมสารต้านออกซิเดชันเพื่อลดการเกิดกลิ่นหืน

2.การศึกษาสมบัติสารยึดเกาะผสมระหว่างปลายข้าวบดกับไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบ ซึ่งเป็นงานวิจัยศึกษาผลของขนาดอนุภาคปลายข้าวบด และชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบให้มีความกรอบร่วนขึ้น

ทั้งนี้จากการประกวดผลงานวิจัยภายในงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับรางวัลรองอันดับ 2 หัวข้อ เรื่องการศึกษาสมบัติสารยึดเกาะผสมระหว่างปลายข้าวบดกับไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบ ในกลุ่มสาขา Food Science & Technology and Home Economics และปัจจุบันงานวิจัยทั้ง 2 ผลงานมีบริษัท และกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาขอคำแนะนำเพื่อนำเทคโนโลยีไปต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด