CAT จับมือสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของไทย

พุธ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๐๙:๓๘
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วม ลงนามความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสาธารณสุขแห่งชาติ มีเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินการร่วมกันหลัก ๆ 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare Platform) 2) ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (National Digital Healthcare Standard) 3) ร่วมกันพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและระบบสนับสนุน และ 4) ร่วมมือกันสร้างการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง WiFi by CAT ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการร่วมกับ CAT ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมกันสร้างการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง WiFi by CAT ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการกับกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวก โดย CAT จะเป็นผู้วางระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และร่วมพัฒนาโครงข่ายทั้งหมด เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและประชาชนตามมาตรฐานสากล

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า "กระทรวงสาธารณสุข มีความมุ่งมั่นที่จะจัดระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตลอดจนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ระบบข้อมูลสุขภาพที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว แต่การบูรณาการข้อมูลสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงกันและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งทำได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือกับ CAT ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล หรือ Digital Health ของพี่น้องประชาชน จะทำให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิทัล ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ นับเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง"

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT กล่าวว่า "CAT มีความตั้งใจและมีความพร้อมที่จะนำบริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ มาสนับสนุนให้การพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ให้เป็นไปตามภารกิจและเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งผมมั่นใจว่าความร่วมมือในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญต่อการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยได้ในอนาคต"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด